โอลานเทา PTS049

ขนาด 40×40 หน้ามัน
สีเทา ลายกราฟฟิค